A FORGÁS IRÁNYÁNAK MEGHATÁROZÁSA

1. FORGÁSTÍPUSOK

   Az Eseményhorizont 2001-es évi írásai közt szerepel "A forgás definíciója" című kis elméleti értekezés. Ezt folytatjuk most, az alábbi gyakorlati kérdésre keresve a választ: hogyan állapítható meg egy konkrét dologról, merre forog?
   A forgás iránya alapvetően kétféle lehet, balos és jobbos. A kérdés tehát látszólag egyszerű, viszont a megválaszolásához tudnunk kell, honnan nézzük a tárgyat és merre van a fent és lent iránya. Itt a Földön ez nem szokott problémát jelenteni, mert az irányokat alapértelmezésben a gravitációnak megfelelően határozzuk meg, de a világűrben vagy az őskáoszban, megfelelő navigációs támpontok híján már nehezebb a feladatunk.
   A természetben alapvetően háromféle egyszerű forgástípust különböztetünk meg.
1. A forgás: amikor a forgástengely áthalad a forgó tárgyon.
2. A keringés: amikor a forgástengely kívül esik a körülötte körbeforduló tárgyon.
3. A csavarodás: amikor a tárgy forgása közben elmozdul a forgástengely mentén, s pontjai ezért nem körpályát hanem spirálvonalat írnak le a térben.
   Vannak ezen kívül még összetett forgástípusok is, amikor a tárgy több tengely körül forog, bonyolult, bukdácsoló mozgást végezve, s ráadásul még halad is. Ilyen például a Föld, aminek tengelye precessziót és nutációt végez a Hold és a Nap gravitációs hatására.
   A saját elfordulásom irányát vagy egy másik tárgy forgását csak úgy lehet meghatározni, ha tudjuk, merre van a fent és a lent. Mihez képest forog erre vagy arra? Az ember a Földön állva, s a gravitációs vonzás irányát téve meg lent-nek, mindig pontosan tudja, merre fordul el a testének hossztengelye körül. A forgástengelyünk egybe esik a fent-lent irányával, a szemünkkel pedig erre merőlegesen, vízszintesen nézünk a horizont irányába (1. ábra). De vajon mindig olyan egyértelmű ez a szabály?

1. ábra.

2. SÍKLAP FORGÁSA

   Vegyünk egy papírlapot és rajzoljunk rá egy órairányban körbefutó nyilat. Amíg felülről nézzük a síkot, az irány változatlan. Ha viszont megfordítjuk a lapot és alulról nézzük (átlátszó a papír), máris balosnak látszik a forgás. Úgy tűnik tehát, látszólag, hogy a két forgás valójában azonos, csupán nézőpont kérdése az irányuk. (2.-3. ábrák)

2. ábra.   3. ábra.

   Vegyünk két papírlapot, az egyikre balos, a másikra jobbos nyilat rajzoljunk. Az egyiket átfordítva (kvázi) azonos lesz a másikkal, s fedésbe hozhatók egymással. Ez persze csak akkor igaz, ha a lapokat két dimenziós, eszményi felületekként kezeljük, vastagság nélkül. Ha ugyanezt két egyforma könyvvel csináljuk meg, már kudarcot vallunk, mert azok három dimenziósak. Egy balra forgó könyv nem hozható fedésbe egy jobbra forgóval (mert előlapja és hátlapja különböző).
   Ugyanígy egy balos és jobbos spirálmenetet sem lehet semmilyen elforgatással fedésbe hozni. Balos menetre nem csavarható rá jobbos menetű csavar, semmilyen módon, akárhogy forgatjuk, egyik végéről sem. A két spirál tükörképe egymásnak, de nem azonosak.
   A jelenség oka az aszimmetria tételből vezethető le (lásd: a 2001-es év anyagai közt). Egy ponthalmaz minden pontja teljesen egyedi, nem azonos bármely másikkal, ezért nem cserélhető fel tetszés szerint. A két dimenziós felületek is csak úgy hozhatók egymással fedésbe, ha egy magasabb dimenziószinten keresztül átfordítva az egyiket, a pontjait tükrözzük a forgástengely túloldalára. A témáról részletesebben lásd a "Tükrözések a dimenziógeometriában" című írást.
   Tehát valójában a síklapok sem hozhatók fedésbe egymással, csupán látszólag, mert átfordítva az egyiket mindig fél fordulatnyival eltér a társától. A forgástengelyeken meghatározott fent-lent iránya is ellentétes lesz. Az alábbi képen a két ellenirányban forgó síklap pontjait megszámoztuk, hogy világos legyen a dolog (4. ábra).

4. ábra.

3. FORGÁS A TÉRIDŐBEN

   Én, mint megfigyelő mindig a jelenben, a saját jelenpontomban tartózkodom. A pontom lehet a forgó tárgyon belül (együtt forgok vele) vagy kívül (nem forgok vele). Lehetek továbbá a forgástengelyen vagy azon kívül (bárhol a térben). A forgás és észlelése időbeli folyamat, tehát előre halad (a jövő irányába a múlt felöl).
   Minden kiterjedéssel rendelkező, létező dolog térben és időben létezik, vagyis a téridőben van. Alkotórészeinek (pontjainak) egyedisége okán tehát a forgástengelye körüli körbejárási útvonalon egyértelműen sorrendezhető (azonosíthatóan megszámozható) minden pontja. Ahogy egy számegyenesen is kétféle haladási irány lehetséges: kisebb számtól a nagyobb felé vagy fordítva, úgy a körvonalon is két irányban lehet körbemenni. Ezért van kétféle forgásirány a létezésben. A témáról még lásd az "Időegyenes és időkör" című írást.
   Az időben előre haladva, jobbra forgó tárgy nem hozható fedésbe sem az időben előre haladó, sem visszafelé haladó balos forgású tárggyal. Ennek köszönhető, hogy a létezésben már kezdettől kétféle megnyilvánuló időforrás létezik, balos Bindu és jobbos Bindu. A balos és jobbos rendszerek tehát tükörképek és sehogyan sem hozhatók egymással fedésbe. Lásd: "A Bindu forgása" című írást.
   Az embernek szokása, hogy "a saját feje után megy". Mozgáskor a fejünk van elöl, mert azzal nézünk előre. A járműveinken is célszerű, ha elöl ül a vezető, hogy lássa mi van előtte, merre kell kormányozni. Ezek triviális dolgok. A fej a fő, a főnök, ami mindig fent van, trónol a test tetején. Vagyis ha saját magamhoz képest kell megállapítanom a fent és lent irányát, azt mindig a fejemnek és a mozgási irányomnak megfelelően teszem (5. ábra). A mozgásirány tehát érdekes módon determinálja a fent irányát a számunkra.
A tárgyak mozgását stabilizálja ha közben forognak. Ez akkor a leghatékonyabb, ha a forgástengelyük a mozgás irányába esik. Ha tudom, merre megyek, abból automatikusan adódik a fent, és ebből a forgástengely, valamint a bal és jobb iránya. A dolog fordítva is működik, mert ha tudom, merre forog egy dolog, meg tudom belőle határozni a fent és a lent irányát (őhozzá képest). Ezek kölcsönösen adódnak egymásból.

5. ábra.

   Különbség van aközött, hogy nekem (a szemlélőnek) merre van a fent és lent, valamint a szemlélt, forgó dolognak merre van (6.-7. ábrák), mert a kettőnek nem feltétlenül kell egybeesnie. Tapasztalataink szerint mindig akkor kerülünk gondba, ha összekeverjük a saját fent-lent koordinátarendszerünket a megfigyelt objektuméval. Ezért szoktuk keverni a bal és jobb irányt. Felcserélhetőnek hisszük őket, holott egyáltalán nem azok.

6. ábra.   7. ábra.

4. A GYAKORLATI FORGÁSIRÁNY

   Egy térbeli tárgy forgási irányának meghatározása tehát a következőképpen történik.:
1. Megnézzük, milyen körvonalat járnak be az időben előre haladva a tárgy adott pontjai.
2. A körvonalak középpontjait összekötve meghatározzuk a forgástengelyt, és ezzel együtt a rá merőleges egyenlítői síkot, mely a tengelyt a tárgy geometriai középpontjában metszi.
3. Meghatározzuk a tárgy mozgási, haladási irányát, hogy tőlünk távolodik vagy felénk közeledik. Amerre a tárgy megy, az lesz az északi irány, a fent, függetlenül a mi saját fent irányunktól. Ahonnan jön, az a déli irány, a lent.
4. Ezután a tárgy északi pólusának irányából (fentről) nézve meghatározzuk a forgás irányát. Ha órairányú, akkor jobbos (a csillagászatban ezt retrográdnak, fordítottnak nevezik). Ha ellenkező, akkor balos (direkt, közvetlen forgás).

5. FORGÁSIRÁNYOK A TERMÉSZETBEN

   Az óramutatók járása, forgási iránya (a mi időterünk forgása!) jobbos, ahogy a csavarodó csigaházak elsöprő többsége is, mintha ezek az állatok kimondottan a téridővel szinkronban növesztenék a meszes héjukat. A csavarmeneteinket többnyire jobbosra készítjük (de nem mindig, mert a fordított irány nagyon jól használható bizonyos célokra) és az emberek többsége jobb kezes minden társadalomban. Az országúti közlekedésben jobbkéz szabály van, kivéve Angliát és néhány csatlós országát.
   Az összes stabilis anyagi részecskéről tudjuk (neutron, proton, elektron), hogy balra forog a tengelye körül (az antipárjaik pedig jobbra). A sejtekben található DNS lánc egy balos spirál. Van néhány ritka növényfaj, amelyiknek jobbos a DNS-e. Ezek valószínűleg más csillagrendszerekből lettek hajdanán áttelepítve kisérleti jelleggel, de nem terjedtek el. A Naprendszer bolygóinak és holdjainak elsöprő többsége balra forog (a Nap és a Hold is), kivétel a Vénusz és az Uránusz (jobbra forognak). A bolygók és holdak keringési pályája szintén balos, csupán két kivételt ismerünk. A Szaturnusz legkülső holdja, a Phoebe, és a Neptunusz legnagyobb holdja, a Triton jobbra kering, amiből sejthető, hogy befogott égitestek lehetnek.
   A keresztény vallásban a Teremtő Atya Fia, Jézus Krisztus a mennyben az Atya jobbján ül a trónusnál. Az Atya (Úr, férfi Isten) nyelvtanilag hímnemű, s ennek megfelelően a férfiak ruházata jobbra gombolódik, a nőké pedig balra. A magyar nyelvben mindig a jobbos irány a jobbik (lásd: jószerencse, balszerencse, jobbulás, baleset, stb). A hindu vallásban elterjedt svasztikának, a forgó négyágú spirálnak két változata van: a jobbra csavarodó az élet jele (napkerék), a balra csavarodó (horogkereszt) a halálé. Az ókori régészeti leletek (épületmaradványok, edények) között sok helyen megtalálhatók balos és jobbos spirálok rajzai, kerek és szögletes változatban egyaránt (hinduknál, keltáknál, indiánoknál, stb.). Ezek jelentése többnyire az energiával vagy az élettel és a halállal kapcsolatos.

Készült: 2003.06.05.

Következő írás

Vissza a tartalomhoz