A ROVÁSÍRÁSOK IDŐFIZIKAI JELENTÉSE
 

A székely rovásírás a türk típusú írásrendszerhez tartozó, ősi magyar írásrendszer, amelyet az elmúlt háromszáz évben szinte teljesen kiszorított a latin ábécé. A legtöbb feliratos, kéziratos emléke Erdély területén maradt fenn, többféle betűalakban, lásd: 1 - 2. ábrákat. Jobbról balra róják, az egyes szavakat pontokkal vagy szóközzel választva el egymástól.
Legjelentősebbnek tartott emlékei: a székelyderzsi, csíkszentmiklósi, bögözi és énlakai templomok feliratai (XV. sz. közepétől 1668-ig), a nikolsburgi rovásírásos ábécé (kézirat, XV. sz. közepe, lásd: 3. ábra), Székely Tamás konstantinápolyi feljegyzései, Szamosközi István feljegyzései és a bolognai rovásírásos naptár.
Ezek a rendkívül egyszerű betűk csupán egyenes és görbe vonalakból tevődnek össze, így könnyen megtanulható és gyorsan elvégezhető a leírásuk. Az alábbiakban néhány érdekes hasonlóságra szeretnék rámutatni, amit a rovásírásunk karakterei és az időfizikai geometriák között fedeztem fel.

1. ábra - Rovásírás Magyar Adorján által.2. ábra - Rovásírás Németh Gyula nyomán.
3. ábra - A nikolsburgi rovásírás.

A világon szinte minden elterjedt ábécé (a betűk felsorolása) az A-val kezdődik. Ez az első betű, a kezdet, a születés, a teremtés. Formája (a latin, görög és etruszk írásnál is) hasonló a teremtő tachion csúcsához vagy a 4-es számhoz. Az 1-es derékbatörésével is meg lehet rajzolni. Ez valószínűleg a tachion teremtési tartományát jelzi.
A B betű egy nagy X-et formáz. Utalhat a jelenpontra vagy az azon átáramló időre, homokóraszerűen: felül a jövőtér, alul a múlttér (lásd: aty jel). Érdekes, hogy a pontot a matematikában sokszor egy x-el jelöljük, azaz két egyenes metszetével, mert az jobban látszik és pontosabb helymeghatározást tesz lehetővé.
A C betű egy fölfelé mutató nyíl. Lehet haladási irány vagy tachioncsúcs.
A D, Í és GY betűk áthúzott függőleges vonalak. A D és Í esetében ez jelenthet az egyenesek által bezárt szöget, míg a GY-nél inkább egy rövid (idő) szakaszt jelöl ki a függőleges egyenesen.
Az E és ő betűk egy körívre húzott két szakaszból állnak, amelyek az origó felé mutatnak. Itt az ívhez tartozó csúcsszögnek van jelentősége, amely a betű rajzolásától függően 60-tól 120 fokig terjedhet.
Az F betű jól láthatóan a teremtési lencsét formázza, benne a hely megjelölésével, az x-el. A lencsében születik a téridő, mint az univerzum forrása, s ennek hullámterében már beszélhetünk tényleges fizikai helyről. Lásd: a Teremtési tartományok című írásban.
A G és L betűk a mozgó tachion ábrázolásai: kis háromszög, fölötte nagy háromszög.
A H és Ú betűk két szemből, frontálisan egymásba rohanó tachion kúpját ábrázolják. Fontos lépése lehet ez a teremtésnek, ha többféle változatban is belekerült az ábécébe.
A J, amely gyakorlatilag megegyezik az 1-es számmal, a tachion csúcsszögének felét mutathatja.
Érdekes kérdés, hogy miért van a K betűnek két külön alakja. A szó végére kerülő K-t egy olyan egyenesként ábrázolja, amely a két vége felé nyúlik a végtelenbe (a kampók lehetnek nyilak, mint a nikolsburgi enc jelnél). Vagy két szemberohanó tachion találkozásának pillanatát is mutathatja. A nem szóvégi, köztes K egy csúcsára állított rombusz, ami talán az oktaéder oldalnézeti képe.
A LY betű az F-hez hasonló. A magyar nyelvben mindössze egy olyan szó van, amely LY-vel kezdődik: a lyuk. Nagyon fontos dologról lehet szó, ha írásában is megkülönböztetjük a többi J betűvel kezdődőtől. Az időfizikában a lyuk vagy az a terület, amelybe belépve a teremtés elkezdődik (mandorla) vagy az időforrás pontszerű jelene, ahol az idő bújik át a jövőtéri oldalról a múlttérbe.
Az M betű, mint az A kibővítése utalhat a tachion mozgására, de a teremtési tartomány alsó és felső határára vagy a belső időközegének kettős sűrűségére is.
Az N és NY félkörívek valószínűleg azt mutatják, hogy a térforrásban körbemásolódó tachionok előtt fél fordulatonként látszik felvillanni a múltba és a teremtményekhez vezető időszál rendszer. A fél ciklusidő egyébként utalhat a nap felére is, mert minden nap egy fél napig süt a Nap.
Az Ó betű a kanyarodó tachion palástjának, alkotójának külső szélét jelölheti, illetve a megtett utat, hasonlóan az ő-höz.
A P, mint a J fokozása gyors, sebes mozgást idéz és egyben szakaszosságot is a kiáradásban.
Az R, CS és Z lehetséges jelentései még nem tisztázottak, pontosabban megfejtésre várnak. Itt jól láthatóan két párhuzamos rendszer kerül összekapcsolásra, ami nagyon fontos lehet, ha három fokozatban három betűt is kapott.
Az S alul nyitott kúpja a teremtő tachion feneketlen mélységekbe nyúló múltterét szimbolizálja, míg az SZ betű (hasonlóan a latin i-hez) az időszálat jelenti. Ne feledjük, hogy az i-re fel kell tenni a pontot ahhoz, hogy kész legyen!
A T az oldalirányú (kétfelé) elágazás jele, hasonlóan a ZS-hez, amely a háromfelé való szétválást mutatja. Ez akkor következik be, amikor a saját múltjába lépő tachion jelenforrása két különböző múltbeli pillanatában látja meg önmagát. Lásd: Az időszálak szerkezete című írásban.
A TY (Aty = Atya) jelünk a teremtő Atya geometriáját mutatja, a múlt és jövőtéri oldalra egyaránt berajzolva az időszálat is.
Az ű betű szintén két tachion egymással szemben, hasonlóan a H-hoz.
A V jelentése még bizonytalan, ez formailag azonos az M betűvel. Utalhat esetleg behatolásra valamely közegbe a nikolsburgi ev jel kettős ék alakja miatt.
Az Ú betűnek a nikolsburgi ábécében létező alakja (us) szintén a teremtési lencsét formázza, hasonlóan az emp-hez.
Az est jel a tachion kúpjába behatoló másik forrás idővonalával szintén félreérthetetlen.

Vonalakkal úgy lehet a legegyszerűbben átadni információt, ha azt szögekbe kódoljuk. A szög egyben utal a hozzá tartozó sebességre, illetve haladási irányra is. A görbék az ívek, fordulatok és ezekhez tartozó szögek ábrázolására alkalmasak.
A magyar (hun, szkíta) mondák és népmesék, néprajzi motívumok elemzése az elmúlt évtizedekben világossá tette, hogy őseink valamikor pontos információkkal rendelkeztek a teremtés alapvető titkairól, paramétereiről. Ez a tudás szerencsénkre csak elfelejtődött, de nem veszett el. Máig ott él az ábrázolásainkban, formavilágunkban, nyelvünkben, építészetünkben. Csak most kezdjük el újra felfedezni és megérteni ezt az évezredek viharain keresztül átmentett bölcsességet, amely közelebb fog vinni bennünket önmagunk és az egész világ megismeréséhez.

A lapgazda megjegyzése: A programok között megtalálható 4 féle rovásfont windows alá.

Készült: 2001.09.26.

Vissza a tartalomhoz

Következő írás